Fu Chen Technology - Nhà s?n xu?t chuyên nghi?p các thi?t b? làm kem c?ng nghi?p.

Bán t?t nh?t

Gi?i thi?u c?ng ngh? Fu Chen

http://13lh1.lsdnuimen.com/vi/.html
霁齐彩票注册,澳门mg游戏娱乐平台,ku|娱乐|体育投注,500万彩网首页让路黑侠游戏下载

Fu Chen Technology Enterprises Co., Ltdlà nhà cung c?p và s?n xu?t c?a ?ài Loan trong ngành Máy móc Th?c ph?m. C?ng ngh? Fu Chen ?? và ?ang cung c?p cho khách hàng c?a chúng t?i T? ??ng liên t?c ch?t l??ng cao, Máy n?p nguyên li?u & trái cay, Máy b?m g?n sóng, Máy chi?t rót kem, Máy làm kem / ?á viên tuy?n tính, Máy ??ng hóa áp su?t cao, Máy thanh trùng HTST d?ng t?m / d?ng ?ng, Thùng ch?a và x? ly b?ng thép kh?ng g? k? t? ?ó 2015. V?i c?ng ngh? tiên ti?n và kinh nghi?m 30 n?m, Fu Chen Technology lu?n ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

K?t qu? 1 - 0 C?a 0

K?t qu? 1 - 0 C?a 0